Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för Strube Scandinavia ApS försäljning och leverans av fröer

I. Användningsområde

1. Dessa försäljnings- och leveransvillkor (”villkor”) är tillämpliga vid all försäljning och leverans av fröer och andra varor eller tjänster från Strube Scandinavia ApS, Kidnakken 11, 4930 Maribo, VAT-nr DK34090378, telefon: +46 70 338 88 95, e-post: info-sweden@strube.net (“Strube”) till kunden (“köparen”) som initieras på www.strube.se, om inte annat skriftligen avtalats.
2. Ett villkor för köp på 
www.strube.se är att köparen är näringsidkare.

II. Order och orderbekräftelse

1. Köparen beställer fröerna hos Strube på www.strube.se. Ordern ska innehålla följande: information om de beställda sorterna, antal beställda enheter, köparens leveransadress och köparens fulla namn/företagsnamn och VAT-registreringsnummer.
2. Strube bekräftar ordern till kunden senast 2 dagar efter mottagandet. Om ordern inte bekräftats av Strube inom 2 dagar efter mottagandet ska ordern anses vara avvisad av Strube.
3. Ett villkor för köp på 
www.strube.se är att köparen är näringsidkare.

III. Leverans

Strube förpackar och överlämnar de beställda fröerna och andra varor till ett fraktföretag, som i sin tur levererar dessa till den av köparen angivna adressen. Strube står för förpackningskostnaderna. Köparen betalar 499 SEK för en leverans, oavsett orderstorleken. I speciella situationer betalar dock köparen fraktsatsen. Leverans kommer under normala omständigheter att ske i början av mars – eller, vid omedelbar leverans, när betalning har genomförts.

IV. Betalning och förfallodatum

1. Betalning kan ske via bankgironummer 5746-2939.
2. Betalning ska ske innan den 3 april eller, vid omedelbar leverans, innan varorna skickas.
3. Strube fakturerar varornas försäljningspris och leveranskostnader vid leverans. Moms kommer att påföras enligt gällande regler. Alla angivna priser är exkl. moms.

V. Frökvalitet

1. Fröerna är äkta och oblandade sorter. Fröerna följer de lagkrav som reglerar odling, produktion och marknadsföring av fröer.
2. Det garanteras inte att fröerna är fria från genmodifierade organismer.

VI.  Fel och brister och avhjälpande av dessa

1. Köparen ska senast vid mottagandet av leveransen utan onödigt dröjsmål kontrollera denna, och ska skriftligt underrätta Strube om eventuella fel och brister senast 2 veckor efter mottagandet. Vid fel och/eller brister som inte omedelbart framgår vid leveransen ska köparen utan onödigt dröjsmål från det att köparen uppmärksammat felet eller bristen underrätta Strube härom.

2. Mottagandet av varorna ska företas av en representant för köparen i närvaro av en representant för Strube eller transportören omedelbart efter det att varorna har ankommit till köparen. Om de levererade varorna avviker från avtalad kvantitet eller kvalitet ska en rapport ifyllas, där de konstaterade felen och bristerna anges och beskrivs i detalj. Rapporten utarbetas av en representant för köparen och en representant för Strube eller transportören. Krav kan riktas mot Strube baserat på de aktuella fel och brister som anförs i rapporten.

3. Krav i samband med fel och brister som uppstått innan riskens övergång ska under alla omständigheter göras gällande inom 2 månader efter riskens övergång. Krav i samband med fel och brister som uppstått efter riskens övergång kan, om inget annat avtalats, inte göras gällande.

4. Vid fel och brister som Strube är ansvariga för kan Strube efter eget val skicka en ersättningsleverans eller om möjligt avhjälpa felet eller bristen i det levererade, förutsatt att kravet gjorts gällande i tid. Om ingen ersättningsleverans eller avhjälpande kan ske är köparen berättigad att kräva ett skäligt prisavdrag motsvarande felets värde eller i sista han returnera varorna mot återbetalning och annullering av ordern.

VII.   Kommunikation

1. Strube äger rätt att kontakta köparen via e-post, SMS, telefon eller på något annat sätt för att inhämta information om vilka frösorter köparen odlar, arean för de aktuella frösorterna, grödans totala areal, om sjukdomar har konstaterats i frösorten, köparens generella bedömning av frösorten samt annan relevant information.
2. Därutöver lämnar köparen härmed sitt medgivande till att bli kontaktad av Strube med syfte att marknadsföra Strubes varor.
3. Om köparen inte vill bli kontaktad av Strube kan köparen undanbe sig detta genom att kontakta Strube på 
info-sweden@strube.net

VIII. Ersättningsansvar

1. Strube är ensamt ansvarigt för fel som begåtts av Strube eller av Strubes representanter eller assistenter i fall av uppsåtligt agerande, grov oaktsamhet och/eller väsentligt avtalsbrott. Oavsett ovanstående ansvarar Strube inte för köparens indirekta skador, inklusive driftsunderskott, förlust av omsättning eller goodwill eller annan indirekt förlust eller skada.

2. Ansvaret för personskador och ansvar som faller under gällande produktansvarslagstiftning kvarstår.
3. Strube fritas från ytterligare ansvar och Strubes eventuella ansvar är under alla omständigheter begränsat till priset för den order som föranledde köparens krav.

IX. Force majeure

1. Om en parts avtalsenliga skyldigheter inte kan uppfyllas helt eller delvis beroende på en oundviklig eller oförutsedd händelse (“force majeure”) bortfaller avtalsmässiga rättigheter och skyldigheter, om inget annat avtalas nedan. Sådana händelser omfattar t.ex. brand, naturkatastrofer, krig, handelsförbud, export-/eller importförbud eller strejk.

2. Den berörda parten ska omedelbart underrätta den andra parten i fall av force majeure och försöka lösa de problem som följer av force majeure på bästa möjliga sätt samt minimera effekterna.

3. Vid force majeure ska parterna planera det vidare förloppet och besluta om de varor som inte levererats ska levererats efter force majeures upphörande. Parterna kan dock ändå annullera ordern om force majeure varar längre än 2 veckor efter avtalat leveransdatum.

X. Preskriptionstid

Preskriptionstiden för samtliga krav enligt dessa villkor är 1 år från leveransdatum. Detta gäller även ersättningskrav som framställts av köparen, såvida kravet inte är preskriberat eller har upphört till följd av annan lagstiftning.

XI. Behörig domstol

Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom domstolsförfarande i domstolen i Nykøbing, Danmark. Detta förhindrar dock inte att ärendet hänvisas till Østre Landsret eller Sø- og Handelsretten i enlighet med gällande regler om detta. Oavsett ovannämnda har Strube alltid rätt att väcka talan om bristande betalning från köparens sida vid allmän domstol i köparens hemvist.

XII.   Tillämplig lagstiftning

Dansk materiell rätt gäller i förhållandet mellan köparen och Strube. CISG (Lagen om internationella köp) och danska lagvalsregler om tillämplig lagstiftning gäller emellertid inte. 

XIII.  Villkorens självständighet
Om ett eller flera av dessa villkor skulle ogiltigförklaras kommer de övriga villkoren fortfarande att gälla.