Dataintegritetspolicy

Tack för ditt besök på vår webbplats, och för ditt intresse av vårt företag. För oss har skyddet av dina uppgifter högsta prioritet. Med denna information om dataskyddet vill vi beskriva i vilka syften och i vilken omfattning som vi samlar in resp. behandlar dina personuppgifter vid användningen av vår webbplats, och hur vi skyddar din privatsfär när du lämnar dina uppgifter till oss.

Ansvarsåtagande

Strube D&S GmbH är operatör av denna webbplats och som registeransvarig enligt art. 4 avsn. 7 GDPR ansvarigt för att gällande dataskyddsbestämmelser följs.

Våra användarens personuppgifter lagras och behandlas av oss med beaktande av relevanta föreskrifter, i synnerhet dataskyddsförordningen (GDPR), BDSG (ty. dataskyddslagstiftning, ö.a.) samt TTDSG (ty. lagstiftning avs. reglering av dataskyddet och skyddet av privatsfjären inom telekommunikation och telemedier) i vid var tidpunkt gällande versioner. Alla personuppgifter samlas in endast för definierade, entydiga och rättmätiga ändamål, och sparas inte längre än nödvändigt.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakförhållanden för en bestämd eller bestämbar fysisk person (t.ex. namn, födelsedatum och kontaktuppgifter).

Webbplatser

I princip kan vår webbplats användas utan att du uppger dina personuppgifter. Emellertid kan det krävas att du lämnar oss dina uppgifter för vissa tillämpningar av vår webbplats. Om du inte gör det, kan användningen av vår webbplats vara begränsad.

Så snart som du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar varje anrop temporärt i en loggfil. Härvid kan följande data registreras och lagras fram till den automatiska raderingen: bl.a. IP-adress, datum samt klockslag för anropet, överförda datamängder, meddelanden om resultat av anropet av sidorna, igenkänningsdata för använt läsar- och operativsystem, den webbsida varifrån anropet görs samt IP-adressen för din internetleverantör. Behandlingen av dessa data sker i syfte att möjliggöra användning av webbplatsen, systemsäkerhet, teknisk administration av nätinfrastrukturen samt optimering av webbplatsen. Detta skall betraktas som ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 m. 1 lit. f GDPR.

Övrig dataregistrering

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer) om det föreligger eller skall motiveras ett affärsförhållande, t.ex. inom ramen för en order, samt vid innehållsutformning och ändring av affärsförhållandet. Dessutom använder vi dina personuppgifter om du har lämnat dem till oss för registrering på vår webbplats och om du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas. Dessutom samlar vi in, lagrar och behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via kontaktformulär, kundportal och e-post, samt ev. fax eller telefonsamtal, såvida detta är nödvändigt för handläggningen av förfrågningar och korrespondens. De personuppgifter som samlas in av oss raderas omgående så snart de inte längre behövs i detta syfte, såvida inte lagstiftningen kräver annat.

Webbshop

Om du vill lägga en beställning i vår webbshop kan du behöva ange vissa personuppgifter, detta av avtalstekniska skäl. Vid beställning är de obligatoriska uppgifterna för avtalshandläggningen särskilt markerade. Enligt art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. b GDPR behandlar vi de obligatoriskt angivna data för handläggning av beställningen. Därför kan det inträffa att betalningsdata vidarebefordras till vår bank. Alla uppgifter som går utöver detta är frivilliga och baseras på ditt ev. lämnade samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via e-post till  datenschutz@strube.net. Om samtycket återkallas raderas de lämnade persondata omedelbart, om ingen annan rättslig grund legitimerar vidarebearbetningen eller andra lagbestämmelser som vi omfattas av talar emot.

Du har möjlighet att lägga upp ett kundkonto frivilligt, och dina personuppgifter lagras då via kontot för kommande inköp. Om du lägger upp ett konto lagras de angivna personuppgifterna med återkallelsemöjlighet. I kundsektionen kan du alltid radera alla övriga data, inkl. ditt användarkonto.

Dessutom kan vi komma att behandla dina uppgifter för att informera dig om andra intressanta produkter i vårt sortiment, eller skicka e-post till dig med teknisk information.

Orderprocessen är TLS-krypterad i syfte att förhindra obehörig åtkomst genom tredje part.

Genom handels- och skatterättsliga åligganden är vi skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och orderdata under en tidsperiod på tio år. 

Kontaktformulär

Om du använder vårt kontaktformulär och skickar en förfrågning via det till oss, kommer de angivna uppgifterna samt de kontaktuppgifter du har lämnat att lagras hos oss för handläggningen av förfrågningen och för ev. återkoppling. Uppgifterna vidarebefordras inte utan ditt samtycke.

Rättslig grund för databehandlingen av de data som anges i kontaktformuläret är ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR), som du har givit genom att du satte en bock i rutan i kontaktformuläret.  Du kan när som helst, utan att uppge skäl, återkalla detta samtycke till ovannämnd adress eller elektroniskt (t.ex. via e-post). Rättmätigheten hos den databehandling som har ägt rum fram till återkallandet berörs inte av återkallandet.

De data som anges i kontaktformuläret lagras hos oss fram tills att du begär radering, fram tills att ett återkallande lämnas in eller när syftet med datalagringen upphör (t.ex. vid en avslutad handläggning av ett ärende). De lagstadgade bestämmelserna, i synnerhet lagringstiderna, påverkas inte av detta.

Vidarebefordran av data

Vi använder dina personuppgifter inom Strube D&S GmbH samt hos våra associerade företag. Dessa företag och våra externa tjänsteleverantörer som utför databehandling på vårt uppdrag är enligt art. 28 GDPR skyldiga enligt avtal att behandla personuppgifterna enligt gällande föreskrifter. Om dessa företag kommer i kontakt med dina personuppgifter har vi genom rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder, samt genom regelbundna kontroller, säkerställt att dessa följer dataskyddslagstiftningen.

Om du hittar länkar från andra registeransvariga på vår webbplats (t.ex. Google Maps….) och klickar på länkarna använder du webbplatsen direkt hos resp. registeransvarig så att våra dataskyddsbestämmelser inte gäller för denna webbplats.

I princip vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter till ett tredjepartsland eller till en internationell organisation utanför EEC. Om vi i enskilda fall gör en sådan överföring sker den enbart till sådana tredjepartsländer för vilka det finns ett rimlighetsbeslut genom Europakommissionen, eller om en rimlig dataskyddsnivå har säkerställts genom lämpliga eller rimliga garantier (t.ex. Binding Corporate Rules eller EU-standardavtalsklausuler).

Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter till berättigade instanser om lagstiftningen eller ett domstolsbeslut kräver att så sker.

I princip vidarebefordras inte dina personuppgifter till andra tredjeparter.

Cookies

På vår webbplats lagras olika information i s.k. cookies som syftar till att göra hanteringen användarvänlig och att utforma webbplatsen på ett effektivt sätt. Dessutom behöver man inte fylla i formulär flera gånger tack vare data som lagrats i en cookie. De cookies som används av oss är tidsbegränsade och raderas regelbundet.

I din läsare kan du själv administrera sättandet av cookies från vår webbplats och spärra dem. Du kan även radera redan satta cookies när som helst. Du kan också ta reda på hur man kan deaktivera cookies i inställningarna i den läsare du har valt. Om du inte accepterar några cookies kan användningen av vår webbplats vara begränsad i det enskilda fallet. När du har raderat din cookie måste du ev. aktivera även satta Opt-Out-cookies på nytt.

Vi rekommenderar att du regelbundet raderar cookies och läsarhistoriken manuellt.

Vi använder endast tekniskt nödvändiga cookies. Tekniskt nödvändiga är de cookies som gör sidanvändningen tekniskt möjlig.

Nödvändiga cookies:

Namn

Operatör

Syfte

Process

Typ

ASP.NET_SessionId

Smartstore

Denna cookie innehåller användarens sessions-ID. Denna cookie lagrar inga personuppgifter om dig. Webbplatsen skulle inte fungera utan cookien.

Raderas i slutet av sessionen när du stänger din läsare.

HTTP

_RequestVerificationToken

Smartstore

Denna cookie används i säkerhetssyften för att förhindra Cross-Site-Request-Forgery Attacks (ungefär webbplatsövergripande anropsmanipulation).

Raderas i slutet av sessionen när du stänger din läsare.

HTTP

SMARTSTORE.AUTH

Smartstore

Denna cookie sätts av ASP.NET Authentication Framework vid inloggning i shoppen, för att identifiera den inloggade användaren.

1 år

HTTP

SMARTSTORE.VISITOR

Smartstore

Denna cookie sätts av Smartstore vid det första besöket i butiken, för att kunna allokera den icke-inloggade användaren.

1 år

HTTP

CookieConsent

Smartstore

Lagrar användarens samtyckesstatus för cookies i aktuell domän.

 1 år

HTTP

 

PayPal

Vi samarbetar med PayPal för orderhandläggningen. Inom ramen för detta samarbete vidarebefordrar vi dina personuppgifter till PayPal.

PayPal (Europe) har sitt säte i S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Dina personuppgifter vidarebefordras till PayPal uteslutande för handläggningen av online-beställningen. Mer information om temat dataskydd hos PayPal hittar du på: https://www.paypal.com/de/cgi-bin/marketingweb?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside.

Datasäkerhet

Som skydd mot obehörig åtkomst av de uppgifter du har lämnat samt mot missbruk genom tredjepart har vi vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i vårt företag. Dessa åtgärder uppfyller de strikta lagbestämmelserna i nationella föreskrifter och anpassas kontinuerligt till senaste tekniska rön.

Berörd persons rättigheter

Som berörd person har du följande rättigheter gentemot oss enligt art. 15 till 22 GDPR:

• Rätt till information,

• Rätt till rättelse eller radering,

• Rätt till begränsning av behandlingen,

• Rätt till protest mot behandlingen,

• Rätt till dataöverförbarhet.

Om du har givit oss ett samtycke till användning av personuppgifter kan du när som helst återkalla det. Skicka då ett meddelande via e-post till datenschutz@strube.net. Eller kontakta oss via post eller fax.

Dessutom kan man lämna in en invändning hos en datatillsynsmyndighet avseende vår behandling av personuppgifter. Den myndighet som gäller för oss är ”Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover Tyskland“.

Inkluderande, aktualitet och ändring av dataskyddspolicyn

I och med användningen av vår webbplats förklarar du dig införstådd med den dataanvändning som beskrivs ovan. Dataskyddspolicyn är daterad april 2022 och giltig idag. Genom den löpande vidareutvecklingen av vår webbplats eller genom implementering av nya teknologier kan det bli nödvändigt att anpassa denna dataskyddspolicy till aktuella förhållanden. Strube D&S GmbH förbehåller sig därför rätten att när som helst, med verkan framåt i tiden, ändra dataskyddspolicyn. Därför bör du besöka denna websida regelbundet så att du håller dig informerad om den aktuella versionen av policyn.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig inom Strube D&S GmbH:

datenschutz@strube.net

 

Utgåva: april 2022